Share source Code Website Tin Tức Mới Sử Dụng Laravel 5.4 Tối Ưu Hóa Seo Và Mobile Responsive

Một website tin tức sử dụng php FW laravel bản 5.4 tối ưu hóa cho SEO và giao diện di động đẹp và tiện lợi

Website tin tức giao diện chuẩn SEO và tối ưu hóa cho máy desktop – mobile. Sử dụng công nghệ laravel phiên bản 5.4 với ajax, boots trap, js. Giao diện đẹp và tiện lợi.
HÌNH ẢNH DEMO
Source Code Website Tin Tức Mới Sử Dụng Laravel 5.4 Tối Ưu Hóa Seo Và Mobile Responsive Mình Mua Trên Sharecode.Vn

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
=================== HƯỚNG DẪN =======================
1: tải file về gieir nén ra.
2: coppy vào thư mục htdocs của xampp
3: tạo CSDL  trong phpmyadmin và import CSDL vào : file CSDL nằm ở database/tin.sql
4: cấu hình CSDL,MAIL, … trong FIle .env
ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ TẠI:
 + tenwebcuaban/admin
 + Tài khoản: admin@gmail.com
 + Mật khẩu: 123456
 ================== THANKS ==========================