Chia sẻ kinh nghiệm build docker

Khi build xong docker trên centos 6, nếu bạn gõ câu lệnh docker ps thì sẽ hiện toàn bộ container trong server.

Nếu bạn muốn tìm tên của 1 project nào đó, thì tìm như sau: docker ps | grep tên_project

Có một cái hay ở docker là nếu bạn sử dụng crontab để chạy trên docker, thì khi đến tiến trình nó sẽ tạo ra một container như container bình thường, trước mình ngu chọn đúng cái container của crontab nó tạo, để sửa code bên trong, ai ngờ sửa code mà không chạy.

Sau mới biết là do mình chọn container của crontab nên nó không thay đổi, nên bạn phải cẩn thận chọn đúng container, còn nếu muốn biết container nào thì sửa code sau đó refresh xem thử có thay đổi gì không, nếu không chắc là bạn chọn sai container rồi đó.

Cách vào container chi tiết

docker exec -it 1231s24 bash

Trong đó 1231s24 chính là name của container.

Continue to updating…

Trong quá trình build bạn có thể sử dụng :

docker-compose up –build (để build một filer dockerfile)

docker-compose up -d (Chạy ngầm)

docker-compose down (mov image)

docker stack ls (Xem danh sách docker container nào đang chạy. nếu chạy thì hiển thị 1/1 còn không thì 0/1)

docker container ls (Xem danh sách container)

docker network ls (Xem danh sách network)

docker image ls (Xem danh sách image)

Lưu ý: Nếu bạn chỉ sửa file docker-compose.yml thì bạn chỉ cần dùng lệnh docker-compose down rồi sau đó dùng lệnh docker-compose up -d để chạy lại (không cần phải chạy docker-compose up –build)

Còn khi nào bạn sửa file Dockerfile thì bạn phải dùng lệnh docker-compose up –build để build lại nhé.