Chia sẻ kinh nghiệm lập trình trên WordPress

Nếu bạn đã từng sử dụng bedrock để build wordpress thì sau khi bạn làm xong trang wordpress hay có một lỗi, đó là nó hiện toàn bộ lỗi warm ra trang chủ.

Cách khắc phục rất đơn giản:

Vào file .env trong đó

WP_ENV=development

Chúng ta thay đổi giá trị này lại thành

WP_ENV=production

Vậy là xong.

Continue to updating….