Hướng dẫn add vuejs vào bất kỳ dự án nào

 

Thông thường vuejs ta hay thêm vào dự án typescript hoặc laravel, bây giờ mình hướng dẫn bạn thêm nó vào html hoặc php thuần, hoặc chỉ một file php thôi cũng được.

Cách làm:

link: https://github.com/FranckFreiburger/http-vue-loader

git clone https://github.com/FranckFreiburger/http-vue-loader

tải dự án http vue loader về.

Sau đó thêm script http-vue-loader vào website hoặc vào file php hoặc html

<script src="https://unpkg.com/http-vue-loader"></script>

Sau đó có thể khởi tạo một vue bất kỳ:
  <script type="text/javascript">
   new Vue({
    el: '#my-app',
    components: {
     'my-component': httpVueLoader('my-component.vue')
    }
   });
  </script>

nên nhớ component phải khởi tạo không viết hoa nha, ví dụ myComponent là không được nha, phải là my-component hoặc mycomponent

Okie, cách làm đã hướng dẫn rồi. Chúc bạn thành công.