Hiển thị list sản phẩm, thêm giỏ hàng cho anonymous user Magento 2

 

Mặc định magento 2 nó không public api danh sách sản phẩm, hay add giỏ hàng. mà phải dùng token admin mới được.

Vậy giờ mình muốn gọi api mà không cần token admin, cụ thể là không cần gì hết thì có được không? Có nhé.

Cách làm:

To disable this feature, log in to the Admin panel and navigate to Stores > Settings > Configuration > Services > Magento Web API > Web API Security. Then select Yes from the Allow Anonymous Guest Access menu.

Vào Web API Security bật nó lên là Yes rồi Lưu lại.

Sau đó vào root project gõ lệnh

php bin/magento cache:flush

Okie, bây giờ bạn có thể dùng api rồi đó.

Nguồn:

https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/rest/anonymous-api-security.html